Algemeen

Privacyverklaring.

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. One Stop Mobile acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u een account aanmaakt voor deze website wordt u gevraagd de Kamer van Koophandel gegevens van de onderneming en verdere bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan;
  • facturering;
  • informeren over producten, die staan vermeld op de site van One Stop Mobile. Als u geen prijs stelt op deze informatie kunt u hierover contact met ons opnemen;
  • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt na het verkrijgen van een account automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Cookies
Op de website van One Stop Mobile wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om in het bestelproces informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen om een volgend bezoek aan de website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van de website.

Beveiliging en bewaartermijn
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de eerder genoemde doeleinden af te handelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Overdracht onderneming
De mogelijkheid bestaat dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zonodig wijzigen op uw eigen account. Als u wilt weten welke gegevens One Stop Mobile over u heeft vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u hierover contact met ons opnemen. Ook kunt u One Stop Mobile verzoeken om gegevens te verwijderen, dan wel af te schermen.

U wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van One Stop Mobile (die op de website van One Stop Mobile terug te vinden is) en in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn (persoons)gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
One Stop Mobile B.V.
Lireweg 11
7051 HW Varsseveld
info@onestopmobile.nl
0315270300